Știri

Joi, 2 APR 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR, MODUL 3 - SEMESTRUL II - ANI 1-2

Marti, 25 MAR 2024

PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR, MODUL 3 - SEMESTRUL II - ANI TERMINALI

Luni, 4 DEC 2023

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - ANI TERMINALI - SESIUNEA IULIE 2024

Mobilități de studiu (SMS) Erasmus+ - UE/NON-UE

Data actualizarii: 02.04.2024

 

PROCES VERBAL DE SELECTIE STUDENTI

Data actualizarii: 13.03.2024

 

Selecție mobilități de studiu ERASMUS+pentru studenții Facultății de Științe EU, an de studiu 2024 – 2025

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE

La selecția pentru mobilități Erasmus+ pot participa toți studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, înregistrați într-o formă de învățământ superior cu studii care să conducă la obținerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terțiar (inclusiv nivelul de doctorat), cu condiția să fi acumulat toate punctele de credit aferente activităților din planul de învățământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilității în momentul selecției.

▪ Toate mobilitățile ERASMUS+ outgoing se organizează și se desfășoară pe baza unui proces de selecție, la care au dreptul să participe toți studenții ULBS care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

▪ Selecția candidaților pentru mobilități studențești ERASMUS+ de studiu se face prin concurs, pe baza următoarelor criterii:

✔ rezultatele activității academice,

✔ certificatul sau testul de competență limbă străină (engleză sau altă limbă de efectuare a mobilității) – minim nivel B1 sau B2 (în cazul în care acesta este standardul minim solicitat de către instituția gazdă);

✔ interviul de selecție.

▪ Evaluarea candidaților se realizează folosindu-se fișa de evaluare din Anexa 3, pentru a se determina punctajul total pe care îl obține un candidat la finalul procesului de selecție. Pentru ca o persoană să fie eligibilă pentru mobilitate, punctajul general de concurs este de minim 60, iar ierarhizarea candidaților se face pe baza acestui punctaj și în funcție de opțiunile exprimate la înscriere.

Rezultatele selecției se comunică anonimizat, pe site-ul facultății https://stiinte.ulbsibiu.ro/studenti/erasmus-studenti%20stiinte.

 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ

În vederea participării la procesul de selecție, aplicanții transmit online, prin intermediul unui formular, un dosar ce conține:

● formular de eligibilitate și înscriere, cu precizarea opțiunilor (Anexa 2);

● scrisoare de intenție (redactată în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);

● copie carte de identitate;

● curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);

● documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.

● document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.

● alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracurriculare etc.;

 

FORMULARUL DE CANDIDATURĂ PENTRU O MOBILITATE ERASMUS+:

Selecție mobilități de studiu ERASMUS+ pentru studenții ULBS - Formulare Google

 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE

Etapa I : 13–23 martie 2024– diseminarea oportunităților de studiu oferite de Programul ERASMUS+

* Data limită înscrieri pentru testarea lingvistică: 20 martie 2024, la ora 12:00.

Înscrierile se fac la link-ul: Formular de programare pentru testarea lingvistică - Formulare Google

* Data susținerii testării lingvistice: 21 martie 2024, ora 12:00, la sediul Facultății de Litere și Arte.

 

ATENȚIE: Testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de studiu în limba engleză.

 

Etapa II : 25–29 martie 2024 – transmiterea electronică a dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa III : 01-02 aprilie 2024 – organizarea interviurilor de selecție

Etapa IV : 03 aprilie 2024 – afișarea rezultatelor selecției

Etapa V : 04 aprilie 2024 – depunerea contestațiilor

Etapa VI : 05 aprilie 2024 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

 

DETALII ȘI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DOSAR

ADRESA DE SELECTIE
LOCURI DISPONIBILE PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+ AN ACADEMIC 2024-2025 FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ANEXA 2: FORMULAR DE ELIGIBILITATE ȘI DE ÎNSCRIERE PENTRU STUDENȚII ULBS OUTGOING ÎN ȚĂRILE UE ȘI ȚĂRILE TERȚE ASOCIATE LA PROGRAM
ANEXA 3: FIȘA DE EVALUARE A STUDENTULUI ULBS CANDIDAT LA O MOBILITATE DE STUDIU ERASMUS +

 

Persoana de contact:
Lect.univ.dr. Oana Viorica DANCI
Departamentul Ştiinţe ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică si Sport
E-mail: oana.danci@ulbsibiu.ro

 

 


Arhiva-Erasmus