EVOLUȚIA SPECIALIZĂRILOR - MOTTO-UL NOSTRU DIN TRECUT ȘI PREZENT

Secțiile care au funcționat în anul 1990/1991 la Facultatea de Științe

- Anul 1990 produce o schimbare majoră în peisajul matematicii sibiene prin înființarea în cadrul Facultății de Ştiinte, Universitatea Lucian Balga din Sibiu a profilului de Matematică cu specializarea dublă: Matematică - Informatică.

- În 1990, în colaborare cu colegii din învățământul preuniversitar, sub patronajul Asociatiunii Astra au apărut 5 numere din revista Astra Matematica, fiind prin conținut și realizare, una dintre cele mai interesante reviste de matematică apărute în țara noastră.

- Pentru o perioadă scurtă (1997 - 2007) funcționează și specializarea dublă Matematică - Fizică.

- O data cu trecerea la învătământul de tip Bologna (licență-masterat-doctorat) la Sibiu funcționează domeniul Matematică cu programele de studiu Matematica Înformatică, Matematică și Matematici Aplicate.

- În anul 2000 s-a înființat și profilul Informatică cu specializarea Informatică - Economică.

- Din anul 2001 funcționează și studiile post universitare de Masterat, cu titulatura: Matematică Informatică Aplicată cu durata de un an, iar din anul 2003 Matematica -Informatica aplicată și Didactica Matematicii (ambele cu durată de patru semestre).

- Prin deciziile 31467/31468/33763/ din 6 iulie 2004, s-au aprobat ca începând cu anul universitar 2004/2005, să funcționeze înca trei studii postuniversitare de Masterat: Metode numerice, soft aplicat, Analiza reală și complexă, Soft aplicativ, Metode matematice și soft aplicativ, toate cu durata de 4 semestre. Pentru absolventii ciclului de licenta tip Bologna s-au acreditat masteratele Matematică Informatică aplicată și Matematică didactică.

În anul univ. 2000/2003 s-a desprins din Facultatea de Științe și s-a organizat ca structură proprie în cadrul ULBS - Facultatea de Științe Economice.

- Tot în anul 2000 a început activitatea de perfecționare a personalului didactic din învățământul preuniversitar - definitivat și grade didactice - pentru Matematică și Informatică.

- În 1993 la inițiativa colegului Silviu Craciunaș, s-a înființat revista General Mathematics care astăzi este cotată B+ și supusă procesului de recunoastere ISI.

- Începând cu anul 2005 în colaborare cu Societatea de Ştiinte Matematice din România, apare bianual și revista Educația Matematică.

- Departamentul de Matematică al Universității "Lucian Blaga " din Sibiu organizează anual o sesiune știintifică cu participare internațională și o sesiune științifică pentru studenți și masteranzi, iar în ultimii ani la sesiunile studențești s-a organizat o secțiune pentru elevi.

În anul univ. 2009/2010 s-a desprins din Facultatea de Științe și s-a organizat ca structură proprie în cadrul ULBS - Facultatea de Științe Socio-Umane.

Din anul univ. 2009/2010 Facultatea de Științe are structura proprie cu următoarele domenii: Matematică, Informatică, Știința Mediului, Biologie, Educație Fizica și Sport

 

Domeniile care și-au desfășurat activitatea în cadrul Facultății de Științe până în anul 2010

 

DOMENIUL MATEMATICĂ


Domeniul de studiu Matematică în învăţământul superior sibian a luat naştere odată cu înfiinţarea Universităţii”Lucian Blaga”din Sibiu, în 1990. Un grup de cadre didactice cu o bogată experienţă în învăţământul superior matematic a hotărât să pornească la drum cu cea mai căutată specializare din acest domeniu: Matematică.

În 2010, la domeniul Matematică de la Sibiu, existau specializările:

- Matematică-Informatică

- Matematici Aplicate

Programul de master completează oferta educaţională din anul 2010.

Studii de master pentru absolvenţii programelor de studii de 3 ani

- Matematică Informatică Aplicată

Studii de masterat pentru absolvenţii programelor de studii de 4 ani

- Matematică Informatică Aplicată

- Didactica Matematicii

 

DOMENIUL INFORMATICĂ


Catedra de Informatică a luat fiinţă începând cu anul universitar 1997/1998. Personalul didactic aferent procesului de instruire, pentru specializările coordonate de catedră, este constituit dintr-un număr de 1 profesor universitar, 2 conferenţiari universitari, 7 lectori universitari, 3 asistenţi universitari, 2 preparatori, un profesor asociat plus cadre didactice asociate din străinătate, de la Faculty of Applied Sciences, Univ. Esslingen, Germania Catedra dispune de 4 săli de curs, 4 săli de seminar, 5 laboratoare (reţea + acces Internet), 3 spaţii de cercetare, spaţiu acces Internet (permanent).

Programe de studiu oferite

Studii de licenţă

Procesul didactic se desfăşoară pe parcursul a trei ani de zile. Admiterea se bazează pe rezultatele obţinute de candidat la examenul de bacalaureat şi în cei patru ani de liceu. La sfârşitul duratei de studiu, studentul susţine examenul de licenţă şi prezintă lucrarea de diplomă obţinând titlul de licenţiat în informatică

Studii de master

Programele de masterat sunt destinate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă. Acestea au o durata de 2 ani. În cadrul catedrei funcționau următoarele masterate:

- Informatica Managerială (pentru absolvenţii cu studii de licenţă de 3 şi 4 ani)

- Tehnologia Informaţiei (pentru absolvenţii cu studii de licenţă de 4 ani)

- Tehnologia Informaţiei şi Comunicare în Limba Engleză (pentru absolvenţii cu studii de licenţă de 4 ani)

Cercetare ştiinţifică

Începând cu anul universitar 2003, în cadrul Catedrei de Informatică a luat fiinţă Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Ştiinţa Comunicării şi Tehnologia Informaţiei, preocupările cadrelor didactice fiind canalizate spre direcţii majore de cercetare, care influenţează pozitiv procesul de instruire al studenţilor, în primul rând, prin introducerea în programele analitice a celor mai noi cunoştinţe din domeniu.

 

DOMENIUL FIZICĂ


Domeniul Fizica este acreditat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, ceea ce înseamnă că diplomele eliberate de noi sunt compatibile cu diplomele eliberate de celelalte facultăţi de fizică, iar după 2007 şi cu cele eliberate în Comunitatea Europeană.

În domeniul Fizică funcţionau două programe de licenţă:

- Fizică

- Fizică informatică

Admiterea se făcea pe bază de dosar, criteriul unic de departajare fiind media de la bacalaureat.

Avem deja opt promoţii de absolvenţi, dintre care o proporţie de 64 % au obţinut note superioare la examenele de definitivat iar un număr însemnat lucrează în industrie (în Sibiu dar şi la Institutul de Cercetări de Criogenie de la Rm.Vâlcea, etc.)

Secția dispunea de laboratoare bine utilate, studentii avand acces si in laboratoarele institutelor de cercetare cu care catedra avea relatii de colaborare, cum ar fi Institutul de Cercetări de Criogenie de la Rm.Vâlcea, I.N.C.D.T.I.M Cluj-Napoca).

100% din personalul didactic al catedrei are titlul ştiinţific de doctor; 40% din cadrele didactice au o experienţă în învăţământul superior mai mare de 25 de ani. Un cadru didactic face parte din colectivul de pregătire a lotului naţional de olimpici pe peste 20 de ani. Lucrările ştiinţifice elaborate de noi sunt publicate în reviste ştiinţifice recunoscute internaţional şi apreciate de Academia Română.

Cadrele noastre didactice aveau la activ specializări în SUA, Marea Britanie şi Olanda.

Specializarea întreţinea relaţii de colaborare cu universităţi din Germania (Marburg, Paderborn), din Marea Britanie (Bath) și din SUA (Portland State University, U.I.U.C).

Domeniile de cercetare al catedrei

- difuzia luminii pe suspensii

- fluctuaţii de spin

- metoda Monte Carlo cu aplicatii in optica si biofizica

- lichide magnetice

- nanofluide

- efectele radiaţiilor electromagnetice asupra organismelor vegetale

- analiza de concentraţii foarte mici

- spectroscopie optică şi nucleară

- hidruri metalice

- halogenuri alcaline

 

DOMENIUL ŞTIINŢA MEDIULUI ŞI BIOLOGIE


Catedra de Ecologie şi Protecţia Mediului (EPM) funcţiona ca parte componentă a Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu începând din anul 1990, ca urmare a înfiinţării specializării Ecologie şi Protecţia Mediului. Baza legală o constituie: Hotarârea Guvernului României HG nr. 7751/19.06.1990, autorizaţia de funcţionare conform HG nr. 568/1995 şi HG nr. 535/1999 precum şi acreditarea finală obţinută prin OG nr.38/1998.

În contextul general al revigorării şi reformei învăţământului universitar românesc, sub tutela Catedrei de Ecologie şi Protecţia Mediului se desfaşoară un program de învaţămant superior aferent a două domenii de specialitate: domeniul Ştiinţa Mediului prin specializările Ecologie şi Protecţia Mediului (studii de licenţă), Expertiza şi Managementul Sistemelor Ecologice şi Ecologie Aplicată (studii de masterat) şi domeniul Biologie prin specializarea Biologie (studii de licenţă), conform reglementărilor de ultimă oră ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Procesul de învăţământ este asigurat de cadre didactice titulare în învaţământul superior din catedra EPM şi de cadre didactice cu acelaşi statut din cadrul altor facultăţi ale Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. Colectivul didactic este un colectiv tânăr (format în cea mai mare parte din persoane sub 40 ani), alcătuit din cadre didactice universitare care acoperă întreaga paletă, de la gradul de preparator la cel de profesor. Toate cadrele didactice au titlul de doctor sau sunt cuprinse în programul de doctorat, ceea ce certifică experienţa profesională şi ştiinţifică şi competenţa acestora.

Preocupările didactice şi ştiinţifice desfăşurate în cadrul catedrei prin cele patru specializări au stat la baza unei colaborări interinstituţionale cu specializări de acelaşi tip sau chiar complementare din Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Ovidius din Constanţa, Universitatea Bucureşti, Universitatea Transilvania din Braşov etc.

Înfiinţarea specializărilor universitare în domeniile Ştiinţa Mediului şi Biologie la Sibiu are la bază vechile preocupări ale unor naturalişti români sau străini, de renume mondial (biologi, geografi), care şi-au legat activitatea de oraşul nostru.

Amintim că la Sibiu a funcţionat încă din 1849 Societatea Naturaliştilor Transilvăneni, ai cărei membrii au fost personalităţi de prim rang în domeniul ştiinţelor naturii, precum Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Ferdinand Schur, Erasmus Julius Nyárády, Alexandru Borza, Grigore Antipa precum şi părintele ecologiei Ernst Haeckel. Această societate a înfiinţat Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, cu care catedra noastră colaborează, şi a pus bazele unei biblioteci de specialitate care numără zeci de mii de volume cu tematică din domeniul ştiinţelor naturii (biologie, ecologie, geografie).

Oportunitatea înfiinţării specializărilor Ecologie şi Protecţia Mediului şi Biologie a fost determinată, pe lângă premisele amintite mai sus, de cerinţele actuale ale societăţii impuse de numeroasele şi necesarele implicaţii ale ecologiei şi biologiei în societatea contemporană şi în cea viitoare. În contextul actual al dezvoltării şi tranziţiei socio-economice activitatea de protecţie a mediului trebuie să devină prioritară, bazată pe armonizarea relaţiilor şi legăturilor dintre sistemele ecologice şi cele umane şi orientată spre o dezvoltare durabilă, în concordanţă cu principiile ecologiei.

Toate acestea reflectă nevoia de cadre de specialitate în administraţia locală, în agenţiile de monitorizare a mediului, în intreprinderi de diferite profiluri, în învaţământ şi cercetare, nevoie care poate fi acoperită de absolvenţii specializărilor din cadrul catedrei noastre

 

DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


Misiunea fundamentală a catedrei este de a contribui la consolidarea învăţământului de educaţie fizică şi sport, prin formarea unor specialişti cu o pregătire complexă, în contextul general al reformei învăţământului românesc, adaptat la rigorile învăţământului din Uniunea Europeană.

Datorită importanţei educaţiei fizice şi sportului, ca şi componentă a educaţiei generale, învăţământul superior de educaţie fizică şi sport sibian are ca principal obiectiv pregătirea unor specialişti în acest domeniu care să poată desfăşura o activitate didactică la parametri superiori de eficienţă în conformitate cu conţinuturile, sarcinile şi obiectivele educaţiei fizice şi sportive din subsistemul tinerei generaţii.

 

DOMENIUL SOCIOLOGIE


Studii de Licență

Sociologie

Competenţe după absolvire: capacitatea de a elabora proiecte, politici şi programe (studiază şi oferă soluţii şi recomandări) vizavi de fenomene şi riscuri sociale precum: migraţia, relaţiile inter-etnice, şomajul, sărăcia, delincvenţa, ş.a; capacitatea de a elabora studii de diagnoză şi prognoză referitoare la starea societăţii şi la evoluţia diferitelor grupuri, organizaţii sau instituţii; abilitatea de a stoca, prelucra şi reprezenta date sociale cu ajutorul calculatorului.

Locuri de muncă: sociologi în firme private, instituţii publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale; profesori de ştiinţe sociale; analişti în institute de marketing şi sondare a opiniei publice.

Studii de Master

Pre-Bologna - Specializări:

- Psihosociologia Negocierii

- Managementul Ospitalităţii.

- Etnoidentitate Şi Turism Ecologic

- Psihosociologie Organizaţională Şi Managerială

Studii de Master

Bologna - Specializări:

- Analiza Şi Diagnoza Socială

- Negociere Şi Mediere În Organizaţii

- Leadership Şi Management Organizaţional

- Selecţia Şi Gestiunea Resurselor Umane

- Ospitalitate, Etnoidentitate, Turism Cultural Şi Ecologic

- Psihologie Aplicată În Structurile De Securitate Naţională

 

DOMENIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ


Studii de Licență

Asistență Socială

Competenţe după absolvire: abilităţi de prevenire a situaţiilor de risc pentru persoane vulnerabile, de evaluare şi intervenţie la nivel individual şi de grup; abilităţi de consiliere, negociere şi mediere; abilităţi de management al serviciilor sociale guvernamentale şi neguvernamentale; capacităţi de diagnoză a problemelor sociale şi elaborare de strategii şi politici sociale.

Locuri de muncă: asistenţi sociali în serviciile sociale din cadrul aparatului administrativ central şi local, în organizaţii neguvernamentale.

Studii de Master

Pre-Bologna - Specializări:

- Psihosociologia şi asistenţa socială a familiei

- Psihosociologia delincvenţei. Prevenţia şi asistenţa socială a delincvenţilor

Studii de Master

Bologna - Specializări:

- Familia-resurse şi asistenţă socială

- Gestiunea programelor în asistenţă socială

 

DOMENIUL PSIHOLOGIE


Specializarea Psihologie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu funcţionează în regim de acreditare din anul 2002.

Catedra de Psihologie numără în prezent 20 de membrii titulari dintre care 14 doctori. Aflată în plin proces de reorganizare pe principiile procesului Bologna, catedra prezintă o efertă educaţională generoasă, punctată prin programele de studii de licenţă în psihologie (3 ani) şi de studii masterale (Psihologie clinică şi psihoterapie, Psihologie organizaţională - diagnoză şi intervenţie în organizaţii, Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii).

Preocupările catedrei au în vedere atât asigurarea unei oferte educaţionale de calitate, în acord cu cererea manifestată pe piaţa muncii, cât şi aprofundarea cercetării de specialitate în domeniile ofertei educaţionale.

 

Domeniile și specializările care se desfășoară la Facultatea de Științe în prezent

 

Studii de Licență

DOMENIUL MATEMATICĂ

Specializarea: Matematică Informatică

DOMENIUL INFORMATICĂ

Specializarea: Informatică

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE MEDIULUI

Specializarea: Ecologie și Protecția Mediului

Specializarea: Ecology and Environmental Protection

DOMENIUL BIOLOGIE

Specializarea: Biologie

DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Specializarea: Educație fizică și sportivă

Specializarea: Sport și Performanță Motrică

 


Studii de Master

DOMENIUL MATEMATICĂ

Specializarea: Matematică Informatică Aplicată

DOMENIUL INFORMATICĂ

Specializarea: Sisteme și Tehnologii Informatice Avansate

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE MEDIULUI

Specializarea: Expertiza și Managementul Sistemelor Ecologice

DOMENIUL BIOLOGIE

Specializarea: Biologie Aplicată

DOMENIUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Specializarea: Educație Fizică și Sportivă Școlară

Specializarea: Antrenament și Performanță

 

Studii de Doctorale

Studiile universitare de doctorat ULBS