Organizare

Pentru atingerea obiectivelor Centrului CSIT , activitatea de cercetare se desfasoara în cadrul urmatoarelor colective:
•  Compartimentul Dezvoltare Management Proiecte;
•  Compartimentul Cercetare Analiza Proiectare

Organele de conducere ale centrului sunt:
•  Adunarea Generala;
•  Consiliul de Administratie;

Adunarea Generala este autoritatea suprema si se constitue din membrii titulari ai centrului. Adunarea Generala se convoaca în sesiune ordinara anual. La cererea unei treimi din membrii titulari sau la propunerea Consiliului de administratie se poate convoca Adunarea Generala extraordinara a centrului.

Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
•  Analiza activitatii pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie;
•  Hotareste strategia centrului si programele de dezvoltare;
•  Stabileste componenta Consiliului de Administratie;
•  Stabileste modificari ale statutului centrului.

Consiliul de administratie reprezinta Centrul si raspunde de activitatea acestuia între sesiunile Adunarii Generale. Consiliul se întâlneste bianual în sesiuni ordinare si la propunerea biroului executiv sau la cererea majoritatii simple a membrilor în sesiuni extraordinare.

Hotarârile în consiliu se iau prin vot cu majoritate simpla, numarul minim de membri prezenti fiind de 6 (sase).

Fiecare membru de consiliu are dreptul la un singur vot chiar daca acesta cumuleaza mai multe functii.

Atributiile Consiliului de administratie sunt:
•  Stabileste programul de activitate al centrului;
•  Se ocupa de contractarea temelor de cercetare si repartizarea acestora pe colective;

Hotarârile se vor lua prin vot deschis cu majoritate simpla.

Statut

Centrul de Cercetare Stiintifica în Stiinta Comunicarii si Tehnologia Informatiei denumit Centrul ( CSIT ) este o asociatie profesionala nonguvernamentala cu caracter stiintific prin care se urmareste crearea unei forme institutionale de cooperare permanenta si reciproc avantajoasa între colectivul de cercetare si specialistii în tehnologia informatiei din întreaga lume.

•  Sediul Centrului CSIT este la Facultatea de Stiinte, Catedra de Stiinta Calculatoarelor si Informatica Economica a Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 5-7.

•  Scopul Centrului CSIT este de a contribui la rezolvarea unor probleme de cercetare stiintifica în domeniul tehnologiei informatiei, studii si analize, consultanta si training în domeniul de competenta pe baza unor contracte sau conventii de cercetare între Centrul CSIT în calitate de executant si diverse organizatii în calitate de beneficiari.

•  Centrul CSIT respecta regulamentul de functionare al Centrelor de Cercetare Stiintifica al Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.

•  Centrul CSIT are libertatea de a încheia contracte de cercetare stiintifica cu partenerii externi în beneficiul membrilor sai, ai facultatii pe lânga care functioneaza si al Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.

•  Centrul CSIT ofera un cadru adecvat definitivarii tezelor de doctorat ale doctoranzilor din învatamânt si din industrie.

•  Asigurarea unei cooperari permanente între învatamântul superior sibian si specialisti ai diferitelor companii industriale în vederea îmbunatatarii programelor de studiu si de cercetare.

• Scopul principal în desfasurarea activitatii centrului, este cercetarea si dezvoltarea de programe în domeniul Stiintei Comunicarii si Tehnologiei Informatiei. De asemenea are ca obiect de activitate si desfasurarea de activitati didactice.

 

 
   
     
 
- CSIT 2006 -