Home ›› Admitere ›› 2018 ›› Admitere master

Admitere - Studii de masterat 2018

Specializări

Programele universitare de masterat sunt destinate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă. Acestea au o durată de 2 ani şi se desfăşoară ca învăţământ de zi.

Domeniul Informatică - specializare acreditat

Forma de admitere

 • Media examenului de licență -100%
 • Proba orală admis/respins

Competenţe după absolvire: proiectare și dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile, analiză, modelare şi proiectare de sisteme inteligente, modele hibride, managementul sistemelor software, dezvoltarea de programe software specifice pentru diferite modele, analiza calităţii produselor software.

Debuşee: analist-proiectant de sisteme informatice; manager în domeniul proiectelor informatice; specialist cu abilităţi specifice pentru utilizarea instrumentarului oferit de IT&C; profesor de informatică la gimnaziu şi liceu*; cadru didactic universitar şi cercetător în domeniul Informatică*.
* dacă au urmat cursurile modulului pedagogic.

Calendar

Înscrieri: 11 - 14, 16 - 20 iulie 2018, zilnic între orele 9.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.00

 • 21-22 iulie 2018 perioada de concurs
 • 23 iulie 2018 afişarea listelor iniţiale
 • 24 iulie 2018 perioadă de depunere a contestaţiilor
 • 24 iulie 2018 afişarea listelor iniţiale după contestaţii
 • 25 - 28 iulie 2018 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
 • 30 iulie 2018 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări – locuri bugetate şi cu taxă

Înscrieri: 08-14 septembrie 2018, zilnic între orele 9.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.00

 • 15 septembrie 2018 perioada de concurs
 • 17 septembrie 2018 afişarea listelor iniţiale
 • 18 septembrie 2018 perioadă de depunere a contestaţiilor
 • 18 septembrie 2018 afişarea listelor iniţiale după contestaţii
 • 19 - 21 septembrie 2018 perioada de confirmare
 • 24 septembrie 2018 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări

Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);

Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor reuşiţi.

Acte necesare

 • Dosar plic;
 • Cerere tip de înscriere (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății. Absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă (în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății).
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Fotocopie după actul de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip carte/buletin de identitate;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară, pentru studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea de toamnă;
 • Diplomă de Licenţă/absolvire sau echivalentă, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății, pentru studii postuniversitare, master;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, conform Hotărârii Senatului Universităţii "LUCIAN BLAGA" din Sibiu.
 • Taxă de înscrierela la concursul de admitere este de 150 RON și se plătește o singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializarile din facultate.

Observaţie: Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii care se încadrează în una din situațiile reglementate la art. 25 lin. (3) din Regulamentul de admitere al ULBS.

 • Copiii personalului didactic aflat în activitate la data înscrierii, în unități și instituții de învățământ care fac parte din sistemul național de învățământ din România;
 • Angajații Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și copii angajaților;
 • Copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
 • Orfanii de ambii părinți;
 • Tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • Candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

 

Tematica concursului de admitere pentru proba orală - obligatorie

 1. Programare structurată: principiile programării structurate
 2. Algoritmi fundamentali (algoritmi de lucru cu siruri, matrici, polinoame)
 3. Algoritmi de sortare şi căutare.
 4. Tehnici de programare: Metoda Divide et Impera, Metoda Backtracking.
 5. Programare orientată pe obiecte: principiile programării orientate obiect, membrii unei clase, polimorfism, moştenire.
 6. Modelul relaţional pentru baze de date. Tabele. Legături între tabele şi modul de implementare prin cheie externă
 7. Limbajul neprocedural SQL
 8. Introducere în reţele de calculatoare; topologii; componentele mediului fizic (cabluri, plăci reţea); tipuri de transmisii (baseband, broadband); comunicaţia fără fir
 9. Arhitecturi de reţele (Ethernet, Token Ring, Token Passing)
 10. Protocolul TCP/IP; exemplificări Internet

Bibliografie:

 • Simian D. – Algoritmi fundamentali şi tehnici de programare, Ed. Universităţii, Sibiu, 2004.
 • Roşca V. – Programarea orientată pe obiecte în C++. Editura Universităţii "Lucian Blaga", Sibiu 2005.
 • Jamsa D. , ş.a.– Totul despre C si C++. Manualul fundamental de programare în C şi C++. Editura Teora, 2000.
 • Connoly T, ş.a. - Baze de date. Proiectare, implementare, gestionare, Ed.Teora, 2001.
 • Lungu I, ş.a. - Baze de date relaţionale. Utilizarea limbajului SQL, Ed. ALL, 1992.
 • Andrew S. Tanenbaum - Reţele de calculatoare, Ed. Byblos.
 • Peter Norton - Reţele de calculatoare, Ed. Teora, 1999

 

Arhiva

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198