Home ›› Admitere ›› 2017 ›› Admitere licenta

Admitere - Studii de licenţă 2017

Învăţământul de zi licenţă se desfăşoară conform procesului de la Bologna pe parcursul a trei ani de zile. Admiterea candidaţilor se face pe domeniul Informatică, şi constă într-un concurs de dosare (nota de concurs este formată din media de la bacalaureat).

Domeniul Informatică

Specializare acreditată:

La sfârşitul duratei de studiu, studentul susţine examenul de licenţă şi prezintă lucrarea de diplomă obţinând titlul de licenţiat în informatică.

Forma de admitere

Selecţia candidaţilor se face prin concurs, constând într-o probă de dosar.

Nota de admitere este media obținută la examenul de Bacalaureat.

Număr de locuri: 80 din care 43 - buget (Români, UE, SEE), 2 - buget (Rep. Mold + Diaspora), 35 - cu taxă (Români, UE, SEE).

La domeniul Informatică vor fi declaraţi admişi cu media 10 şi vor urma procedurile standard de înscrieriere candidaţii care au obţinut locul I, II, III sau menţiune în concursurile internationale de informatică sau matematică, locul I, II, III sau menţiune la olimpiadele naţionale de informatică sau matematică.

Competenţe după absolvire: Programarea Ón limbaje de nivel Ónalt. Descrierea adecvată a paradigmelor de programare şi a mecanismelor de limbaj specifice, precum şi identificarea diferenţei dintre aspectele de ordin semantic şi sintactic. Dezvoltarea şi Óntreţinerea aplicaţiilor informatice. Identificarea de metodologii adecvate de dezvoltare a sistemelor software. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar. Analiza datelor şi a modelelor. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii şi a modelelor formale. Definirea conceptelor şi principiilor de baza ale informaticii, precum şi a teoriilor şi modelelor matematice. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date. Evaluarea calităţii diferitelor sisteme de gestiune a bazelor de date din punctul de vedere al structurii, funcţionalităţii şi extensibilităţii. Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare. Efectuarea de măsurători de performanţă pentru timpi de răspuns, consum de resurse; stabilirea drepturilor de acces.

Debuşee: Informatician; Administrator de baze de date; Programator; Analist; Profesor în învăţământul gimnazial *; Consultant în informatica; Asistent de cercetare în informatică, matematică-informatică. Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Informatician designer; Asistent achiziţie şi analiză date.

* cu respespectarea cerintelor legale (modul psiho-pedagogic)

Calendar

Înscrieri: 12 - 15, 17 - 22 iulie 2017, zilnic între orele 9.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.30

 • 24 iulie 2017 afişarea listelor iniţiale
 • 24 iulie 2017 până la ora 14,00 perioadă de depunere a contestaţiilor
 • 25 iulie 2017 afişarea listelor iniţiale după rezolvarea contestaţiilor
 • 26 - 29 iulie 2017 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
 • 31 iulie 2017 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri bugetate şi cu taxă

Înscrieri: 11 - 15 septembrie 2017, zilnic între orele 9.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.30

 • 18 septembrie 2017 afişarea listelor iniţiale
 • 18 septembrie 2017, ora 14,00 - perioadă de depunere a contestaţiilor
 • 19 septembrie 2017 afişarea listelor iniţiale după contestaţii
 • 20 - 22 septembrie 2017 perioada de confirmare
 • 25 septembrie 2017 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări

Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);

Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor reuşiţi.

Locurile rămase neocupate (buget/taxă) se scot la concurs în sesiunea de toamnă.

Acte necesare

 • Dosar plic;
 • Cerere tip de înscriere (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății. Absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă (în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiei de admitere de la nivelul facultății).
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Fotocopie după actul de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip carte/buletin de identitate;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară, pentru studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea de toamnă;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, conform Hotărârii Senatului Universităţii "LUCIAN BLAGA" din Sibiu.
 • Taxă de înscrierela la concursul de admitere este de 150 RON și se plătește o singură dată, indiferent de numărul de înscrieri la specializarile din facultate.

Observaţie: Beneficiază de scutire la plata taxei de înscriere candidaţii care se încadrează în una din situațiile reglementate la art. 25 lin. (3) din Regulamentul de admitere al ULBS.

 • Copiii personalului didactic aflat în activitate la data înscrierii, în unități și instituții de învățământ care fac parte din sistemul național de învățământ din România;
 • Angajații Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și copii angajaților;
 • Copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
 • Orfanii de ambii părinți;
 • Tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
 • Candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.

Arhiva

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198