Home ›› Admitere ›› 2014 ›› Admitere master

Admitere - Studii de masterat 2014

Specializări

Programele universitare de masterat sunt destinate absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă. Acestea au o durată de 2 ani şi se desfăşoară ca învăţământ de zi.

Domeniul Informatică - specializare acreditat

Forma de admitere

 • Admiterea la masterat se face prin concurs de dosare şi opţional probă scrisă.
 • Clasamentul se stabileşte considerând ca notă de admitere, maximul dintre nota de la examenul de licenţă şi nota de la proba scrisă.
 • Examenul scris este opţional. Candidaţii care nu se prezintă la examenul scris vor avea ca nota de admitere nota de pe dosar.

Competenţe după absolvire: proiectare și dezvoltarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile, analiză, modelare şi proiectare de sisteme inteligente, modele hibride, managementul sistemelor software, dezvoltarea de programe software specifice pentru diferite modele, analiza calităţii produselor software.

Debuşee: analist-proiectant de sisteme informatice; manager în domeniul proiectelor informatice; specialist cu abilităţi specifice pentru utilizarea instrumentarului oferit de IT&C; profesor de informatică la gimnaziu şi liceu*; cadru didactic universitar şi cercetător în domeniul Informatică*.
* dacă au urmat cursurile modulului pedagogic.

Calendar

Înscrieri: 14-18, 21-22 iulie 2014, zilnic între orele 9.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.30

 • 14 - 18 iulie 2014 ; 21 - 22 iulie 2014 înscrieri
 • 23 iulie 2014 probă admitere (opţional)
 • 24 iulie 2014 afişarea listelor iniţiale
 • 24 iulie 2014 perioadă de depunere a contestaţiilor;
 • 25 iulie 2014 afişarea listelor iniţiale după contestaţii
 • 28 - 30 iulie 2014 perioada de confirmare - locuri bugetate şi locuri cu taxă
 • 31 iulie 2014 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări – locuri bugetate şi cu taxă

Înscrieri: 8-12 septembrie 2014, zilnic între orele 9.00-15.00, sâmbătă 9.00-13.30

 • 08 - 12 septembrie 2014 înscrieri
 • 15 septembrie 2014 probă admitere (opţional)
 • 16 septembrie 2014 afişarea listelor iniţiale
 • 17 - 18 septembrie 2014 perioada de confirmare
 • 19 septembrie 2014 afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări

Confirmarea constă în completarea fişei de înscriere în anul I, semnarea contractului şi achitarea primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru studenţii cu taxă (înscriere în anul I);

Atenţie: neconfirmarea în perioada stabilită duce la eliminarea candidatului din listele candidaţilor reuşiţi.

Acte necesare

 • Dosar plic;
 • Cerere tip de înscriere (se obţine la înscriere de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat (dacă originalul diplomei de bacalaureat este depus la altă facultate). Absolvenţii pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă (în original sau copie legalizată dacă aceasta este depusă la altă facultate).
 • Foaie matricolă sau echivalentă (copie legalizată)
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip carte/buletin de identitate;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist în sesiunea de vară, pentru studenţii la a doua specializare, chiar dacă înscrierea se face pentru admiterea de toamnă;
 • Diplomă de Licenţă/absolvire sau echivalentă, în original sau în copie legalizată, pentru master;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, conform Hotărârii Senatului Universităţii "LUCIAN BLAGA" din Sibiu.
 • Taxă de înscrierela concursul de admitere este de 150 RON pentru o înscriere pe un domeniu de licenţă.

Tematica concursului de admitere pentru proba scrisă - optională

 • Algoritmi de sortare si cautare. Analiza si sinteza
 • Tehnici de programare. Metoda Divide et Impera. Metoda Backtracking. Metoda Greedy si Greedy euristic
 • Liste simplu înlantuite generale implementate dinamic. Stive si cozi implementate dinamic
 • Arbori binari si de cautare

Observatie:

 • Subiectele se vor trata folosind la alegere un limbaj de programare procedural sau orientat pe obiecte.

Bibliografie:

 • Simian D. – Algoritmi fundamentali si tehnici de programare, Ed. Universitatii, Sibiu, 2004
 • Cretu Eugen – Structuri de date în algoritmi, Ed. Psihomedia, 2001
 • Thomas H. Cormen – Introducere în algoritmica, Ed. Byblos

 

Arhiva

Home | Facultatea de Ştiinte | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Căutare | Contact

© 2008 - 2019 Catedra de Informatică :: 6198